Personal Stuff

with son Oleg

with son Oleg

with son Oleg

with son Oleg

Ritza river

Ritza river

with Oleg and Svetlana Nikireev 1967

Blue Lake

Blue Lake

August 25

Ritza Lake

Ritza Lake

08.25.1965

17.jpeg

17.jpeg

12.11.1969

with Nina Savel'evna

Stanislav Mikhaylovich and Nina Savelyevna

photo by Natalya Mesheryakova

Natalya Mesheryakova and Stanislav Nikireev

photo by Natalya Mesheryakova

Stanislav Mikhaylovich and Natalya Mesheryakova

Nina Savelyevna and Stanislav Mikhaylovich

Nina Savelyevna and Stanislav Mikhaylovich

with Nina Savel'evna